Skip to content

Zborník študentských príspevkov – Právnická fakulta UK

Príspevky nášho kolegu Jána Keselého publikované v Zborníku študentských príspevkov Univerzity Komenského v Bratislave 2023. Vybrané otázky medzinárodného práva súkromného a verejného, č.4.

  • Ján Keselý: Medzinárodné právo súkromné: Obchádzanie zákona v slovenskom medzinárodnom práve súkromnom
  • Ján Keselý: Medzinárodné právo verejné: Zásada pacta sunt servanda v praxi

Otvoriť PDF Zborník študentských príspevkov 2023