Skip to content

Novela zákona o verejnom obstarávaní

Cieľom novely zákona o verejnom obstarávaní schválenej 7. októbra 2021 je zrýchliť a zjednodušiť verejné obstarávanie v súvislosti s realizáciou projektov v Pláne obnovy. Väčšina novely je účinná od roka 2022. Novela prináša nasledovné zmeny:

 1. Došlo ku zvýšeniu limitov podlimitných a nadlimitných zákaziek. Zároveň bol zvýšený limit pre tzv. zákazku malého rozsahu, kedy sa zákon o verejnom obstarávaní neuplatňuje. To znamená, že sa zväčší počet zákaziek, ktoré budú obstarávané rýchlejšie a jednoduchšie, čo umožní pružnejší nákup tovarov a služieb.

Tieto limity sa zmenili nasledovne:

a.) zo 70 000 eur na 100 000 eur pri obstarávaní tovarov a služieb verejným obstarávateľom, ktorým je Slovenská republika zastúpená jej orgánmi (napríklad ministerstvom),

b.) zo 70 000 eur na 180 000 eur pri obstarávaní tovarov a služieb ostatnými verejnými obstarávateľmi, napr. obcami, VÚC a pod.,

c.) zo 180 000 eur na 300 000 eur pri obstarávaní stavebných prác ktorýmkoľvek zadávateľom.

 1. Zmena definície pojmu Dotovaný subjekt: Zjednodušenie v procese verejného obstarávania by mala priniesť aj zmena definície osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní, tzv. dotovaného subjektu, ako jedného zo zadávateľov zákaziek. Súčasná právna úprava určuje povinnosť subjektom, ktorým iný verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ poskytol viac ako 50%-nú dotáciu na zakúpenie tovarov či uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb, postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní, a to konkrétne určeným postupom s prihliadnutím na osobitne stanovený finančný limit. Tieto osobitné podmienky prijatá novela odstraňuje.

Podľa novej úpravy by tak dotované subjekty mali použiť postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní len v prípade nadlimitných zákaziek na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytovanie služieb, ktoré sú s týmito stavebnými prácami spojené. Navrhovanou úpravou by sa uvoľnili pravidlá verejného obstarávania pre tie podnikateľské subjekty, ktoré získali na realizáciu svojej podnikateľskej činnosti viac ako 50%-nú dotáciu od iného verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, v dôsledku čoho by sa tieto subjekty v zásadnej miere odbremenili od výkonu dohľadu nad verejným obstarávaním zo strany úradu.

 1. Možnosť pre zadávateľa zákazky obmedziť účasť vo verejnom obstarávaní, napríklad vylúčením ponuky, pre záujemcu, uchádzača alebo skupinu dodávateľov ako aj subdodávateľov z tretích krajín, t. j. krajín, s ktorými Slovenská republika alebo EÚ nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v SR.
 2. Zavádzanie elektronickej platformy na verejné obstarávanie v podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou. Správcom tejto elektronickej platformy bude Úrad Vlády SR. Nová elektronická platforma nahradí tzv. elektronické trhovisko od roka 2022.
 3. Možnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa vylúčiť z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ktorý 3 roky pred začatím tohto verejného obstarávania:

a.) porušil zmluvu podstatným spôsobom, v dôsledku čoho iný verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ odstúpil od zmluvy,

b.) sa dopustil závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia,

c.) sa dopustil závažného porušenia profesijných povinností, alebo

d.) má zadávateľ dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž.

 1. Zákaz podávania zjavne neodôvodnených námietok. Námietka je zjavne nedôvodná, ak

a.) celkom zjavne slúži na zneužitie práva alebo na svojvoľné a bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva, alebo vedie k nedôvodným prieťahom v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného.

b.) je v nej nepravdivo uvedená podstatná skutočnosť,

c.) jej hlavným účelom je predĺženie procesu verejného obstarávania,

d.) jej hlavným účelom je spôsobenie škody alebo inej ujmy kontrolovanému,

e.) bola podaná s cieľom jej späťvzatia výmenou za poskytnutie akéhokoľvek prospechu od iného hospodárskeho subjektu,

f.) ju podala osoba, ktorá neuskutočňuje relevantnú hospodársku činnosť vo vzťahu k predmetu zákazky, alebo

g.) ju podala osoba, ktorá nemôže byť poškodená porušením tohto zákona; to neplatí, ak ide o námietky podané orgánom štátnej správy podľa § 170 ods. 1 písm. e).

 1. Možnosť zľavy z udelenej pokuty. V prípade správneho deliktu verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa má dodávateľ možnosť do 15 dní sa vyjadriť či so všetkými uvedenými porušeniami zákona súhlasí, ak áno Úrad mu pokutu zníži o 50%.
 2. Zrušenie Rady ÚVO.
 3. Povinnosť obstarávateľa uchovávať dokumentáciu z verejného obstarávania, pokiaľ je trvanie zmluvy viac ako 10 rokov.
 4. Možnosť verejných obstarávateľov a obstarávateľov si vymieňať informácie o ukončených verejných obstarávaniach. Toto je významné napríklad pri preverovaní referencii.
 5. Nové pravidlá pre tzv. zelené verejné obstarávanie a verejné obstarávanie prostredníctvom odborného garanta.

Ak by ste mali záujem o podrobnejšie informácie, neváhajte nás prosím kontaktovať.