Skip to content

Povinné identifikačné údaje sa budú do obchodného registra dopĺňať automatizovane

Od 1. októbra 2020 platí povinnosť pre právnické osoby zapísané v obchodnom registri doplniť určité údaje o svojich spoločníkoch / akcionároch ako aj o fyzických osobách v orgánoch týchto právnických osobách zapísaných v obchodnom registri. Túto povinnosť je potrebné splniť najneskôr do 30. septembra 2022, a to buď spolu s návrhom na zápis iných zmien do obchodného registra alebo samostatným návrhom na zápis zmien, ktorý je spoplatnený súdnym poplatkom vo výške EUR 33. 

Za účelom zníženia administratívnej záťaže bol do medzirezortného pripomienkovania predložený návrh zákona, ktorým sa navrhuje, aby štát sám automaticky doplnil chýbajúce údaje v obchodnom registri, a to použitím informácií a zdrojov, ktoré už má k dispozícii (napr. z registra fyzických osôb).

Osoby zapísané v obchodnom registri by potom v tomto rozsahu nemuseli podávať žiadny návrh zápis zmien do obchodného registra a pokiaľ by stále bolo potrebné doplniť tieto údaje (napr. pri zahraničných fyzických a právnických osobách), príslušný návrh na zápis zmien do obchodného registra by bol oslobodený od súdneho poplatku vo výške EUR 33.

Táto navrhované zmena pomôže najmä tým právnických osobám, ktorých spoločníci / akcionári a členovia orgánov sú všetci osoby s bydliskom alebo sídlom na území SR. V ostatných prípadoch bude tak či tak povinné zabezpečiť doplnenie potrebných údajov do obchodného registra. Odporúčame myslieť na túto povinnosť už teraz a zohľadniť ju pri najbližších korporátnych zmenách.