Zmluvy o kúpe vakcíny Sputnik V: zverejniť alebo utajiť?

Pripomienky k zákonu o údajoch
10. marca 2021
Kybernetická bezpečnosť v automobilovom priemysle
26. marca 2021

Ani počas pandémie nemožno rezignovať na protikorupčné opatrenia, najmä v prípadoch veľkých nákupov ako je nedávna dodávka vakcín Sputnik V z Ruska.

Mnohých Slovákov a Slovenky zaskočilo, keď sa v pondelok 1. marca objavila na ich televíznych prijímačoch tlačová konferencia premiéra Igora Matoviča z košického letiska, na ktoré prišiel privítať zásielku ruských vakcín Sputnik V. Kauza, ktorá spustila koaličnú krízu, má viacero rozmerov. O rozmere bezpečnostnom a obchádzaní štandardizovaného autorizačného procesu Európskej liekovej agentúry (EMA), sa napísalo už mnoho. Menej pozornosti však bolo venovanej otázke transparentnosti nákupu, ktorú je z veľkej časti možné zredukovať na problém nezverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (CRZ).


Utajená zmluva

Na nezverejnenie zmluvy o nákupe vakcín Sputnik V upozornila 2. marca protikorupčný mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS), ktorá sa požiadala ministerstvo zdravotníctva o ich zverejnenie.

Ministerstvo TIS odpísalo, že „tak ako aj zmluvy, ktoré podpísala Európska komisia s farmaceutickými firmami sú v utajenom režime, rovnako tak je aj naša zmluva ohľadom vakcíny Sputnik V.“ Problematiku zverejnenia zmluvy je však nutné posudzovať z pohľadu slovenských právnych noriem, a nie pravidiel zverejňovania, ktoré platia pre Európsku komisiu, ktorú sú v porovnaní s našim právnym poriadkom (bohužiaľ) výrazne mäkšie.

Postup ministerstva zdravotníctva je však pravdepodobne v rozpore s tzv. Infozákonom, ktorý od čias Radičovej vlády požaduje, aby orgány verejnej moci zverejňovali až na pár výnimiek všetky zmluvy, ktoré uzatvorili pod sankciou ich neplatnosti.

Pre zodpovedanie otázky, či mala byť zmluva o kúpe vakcíny Sputnik V zverejnená v CRZ je potrebné pozrieť sa bližšie na tri otázky:

  • Uzatvorila zmluvu povinná osoba?
  • Ide o zmluvu, ktorá napĺňa definíciu povinne zverejňovanej zmluvy?
  • Musí byť táto zmluva zverejnená ešte pred tým ako nadobudne účinnosť?

Ministerstvo: osoba s najširším rozsahom informačnej povinnosti

Základnou otázkou, pre posúdenie povinnosti zverejniť zmluvu je to, či ju uzatvorila tzv. povinná osoba.

Infozákon a z neho vyplývajúce povinnosti totiž dopadajú len na v ňom vymedzené kategórie osôb. Medzi ne patria hlavne štátne orgány, ktoré majú najširší rozsah informačnej povinnosti. Do tejto skupiny patrí aj Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré podľa medializovaných informácií zmluvu s dodávateľom vakcíny uzatvorilo koncom februára. Keďže ministerstvo je povinnou osobou, odpoveď na prvá otázku je kladná.


Neaplikovateľné výnimky

Povinné osoby majú na základe Infozákona viacero povinností. Medzi ne patrí aj povinnosť proaktívne  zverejňovať nimi uzatvorené zmluvy. Avšak v zmysle tohto zákona nie sú povinne zverejňované všetky zmluvy.

Definícia povinne zverejňovanej zmluvy má podobu tzv. generálnej klauzuly s negatívnou enumeráciou. To v laickej reči znamená, že z povinnosti zverejňovať zmluvy existuje viacero výnimiek. Pre posúdenie povinnosti zverejniť zmluvy je teda podstatné, či zmluva jednak spĺňa základnú, všeobecnú definíciu, a ak áno, tak či nespadá pod niektorú z výnimiek.

Povinne zverejňované zmluvy sú tie, ktoré boli uzatvorené písomne, ich stranou je povinná osoba a týkajú sa používania verejných financií. Z medializovaných informácií je zrejmé, že v tomto prípade sú všetky tri body naplnené.

Čo sa týka výnimiek zo zverejňovania, zákon ich pozná až 19. V predmetnom prípade má hypotetickú relevanciu len výnimka pre zmluvy, ktorých účelom je zabezpečenie hospodárskej mobilizácie. Opatrenia hospodárskej mobilizácie stanovuje Nariadenie vlády na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu ‎na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19‎. Medzi uvedenými opatreniami sa však podľa mňa nenachádza žiadne, pod ktoré by sa dal podradiť nákup vakcín. Aj na druhú otázku je teda odpoveď kladná a zmluva musí byť zverejnená.


Predbežné alebo následné zverejnenie?

Okrem otázky, či je zmluva povinne zverejňovaná, je dôležitá aj otázka časového momentu, kedy mala byť zmluva zverejnená.

Základným pravidlom je, že pokiaľ ide o povinne zverejňovanú zmluvu, tak tá nadobudne účinnosť až dňom nasledujúcim po jej zverejnení, alebo neskôr ak je tak ustanovené v zmluve. Zmluvy sa teda musia primárne zverejňovať ešte pred tým, ako dôjde k plneniu na ich základe.

Výnimočne však môže povinne zverejňovaná zmluva nadobudnúť účinnosť ešte pred zverejnením za predpokladu, že bola uzavretá na účely odstránenia následkov mimoriadnej udalosti bezprostredne ohrozujúcej život, zdravie, majetok alebo životné prostredie.

S ohľadom na účel právnej normy, smerujúci k potrebe vykonávania rýchlych zásahov na odstraňovanie mimoriadnej situácie by opatrenie, pre ktoré sa  zmluva uzatvára, malo byť realizované bezprostredne. Za stavu, kedy spustenie očkovania vakcínou Sputnik V je plánované až o niekoľko týždňov po dodaní, element bezprostrednosti nie je naplnený.

Zmluva o nákupe vakcín Sputnik V teda mala byť zverejnená ešte pred jej účinnosťou, nakoľko zverejnenie je podmienkou účinnosti. K zverejneniu malo teda dôjsť pred prevzatím plnenia od dodávateľa.

Pokiaľ by aj táto výnimka bola použiteľná, neznamená to, že zmluvu nie je potrebné zverejniť. Predmetné ustanovenie totiž rieši len otázku jej účinnosti, nezaoberá sa samotnou povinnosťou zverejnenia zmluvy.

Zmluva aj v takom prípade musí byť povinnou osobou bezodkladne po jej uzatvorení zaslaná Úradu vlády SR na zverejnenie, pričom platí poriadková lehota, že zmluva má byť zverejnená najneskôr do siedmich dní odo jej uzatvorenia. Pokiaľ sa tak nestane, druhá zmluvná strana môže podať návrh na jej zverejnenie v Obchodnom vestníku. Aj na tieto zmluvy je zároveň nutné aplikovať prísnu sankciu podľa Občianskeho zákonníka, v zmysle kt. ak nie je zmluva zverejnená ani do troch mesiacov od jej uzatvorenia, platí že k jej uzatvoreniu nedošlo. Ide v takom prípade teda o nulitný právny akt.


Pandémia zvyšuje riziko korupčného správania

Na problém s nezverejnením zmluvy o nákupe Sputnika V je nutné nazerať aj z širšieho pohľadu požiadaviek na výkon dobrej verejnej správy (good governance). Mimoriadne udalosti, akou je aj pandémia COVID-19 predstavujú zvýšené riziko korupčného správania. Slovami expertov centrály Transparency International v Berlíne sa totiž „korupcia a mimoriadne situácie vzájomne posilňujú a vytvárajú zhubný kruh zlého riadenia a prehlbovania krízy.“ Podobné varovania vydala aj Svetová banka alebo Rozvojový program OSN (UNDP). Pokiaľ aj zákon umožňuje zľaviť z protikorupčných opatrení pri kontraktácii s ohľadom na možnú potrebu rýchlej reakcie, orgány verejnej správy by k ich využívaniu mali pristupovať obozretne a využívať ich len pokiaľ je to vskutku nevyhnutné a primerané situácii tak, aby bolo v čo najväčšej miere zachované právo verejnosti na včasné informácie o nakladaní s verejnými prostriedkami. Táto požiadavka nie je ničím iným než realizáciou elementárneho ústavného princípu, že ľudské práva (vrátane práva na informácie) sa môžu obmedzovať len minimálne, len v miere nevyhnutnej pre dosiahnutie požadovaného účelu.


Matej Šimalčík je senior koncipient advokátskej kancelárie WISE3, kde sa zaoberá otázkami compliance a súťažného práva. Pred vstupom do advokácie pôsobil ako interný právnik slovenskej pobočky Transparency International. Úspešne viedol viacero vysoko profilových súdnych sporov o prístup k informáciám týkajúcich sa slovenského predsedníctva v Rade EÚ, výkupu pozemkov pod diaľnice, či informovanie o platoch manažmentu štátnych firiem.


Ste predstaviteľom samosprávy a neviete si rady s Infozákonom? Alebo chcete kontrolovať nakladanie s finančnými prostriedkami Vašej obce, kraja, alebo štátu, no tí pred Vašimi otázkami strkajú hlavu do piesku? Náš compliance team Vám poradí čo treba robiť!

Compliance team WISE3: JUDr. Pavel Nechala, PhD. | advokát a partner; Mgr. Matej Šimalčík, MA |senior koncipient

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť