Skip to content

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV WISE3 s. r. o.

Advokátska kancelária WISE3 s.r.o. si váži súkromie svojich klientov aj iných osôb, ktorých osobné údaje spracúva a ochrana osobných údajov je pri poskytovaní právnych služieb jednou z najdôležitejších priorít advokátskej kancelárie. Spracúvanie osobných údajov klientov a ďalších fyzických osôb je nevyhnutnou súčasťou výkonu advokácie, plnenia zákonných a regulačných povinností advokátov a ochrany oprávnených záujmov klientov a advokátov.

Táto Informácia o spracúvaní osobných údajov obsahuje informácie o spracúvaní osobných údajov  klientov a iných fyzických osôb, ktorých osobné údaje je nevyhnutné získať a spracúvať pri poskytovaní právnych služieb, ako aj iných ako právnych služieb klientom, prípadne pri výkone iných činností.  Osobné údaje sú spracúvané v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä, nie však výlučne v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o advokácii“).

Odporúčame Vám, aby ste si dôkladne prečítali túto Informáciu o spracúvaní osobných údajov, v ktorej Vás informujeme o tom: