Pripomienky k zákonu o údajoch

Zmeny Zákonníka práce od 1. marca 2021.
25. februára 2021
Zmluvy o kúpe vakcíny Sputnik V: zverejniť alebo utajiť?
16. marca 2021

V medzirezortnom pripomienkovom konaní bol už druhýkrát zaradený návrh zákona o údajoch. Cieľom tohto návrhu je napomôcť transformácii Slovenskej republiky na štát, ktorý svoje rozhodovanie vykonáva na základe odborných podkladov z analýz, predikcií a evaluácií s použítím aktuálnych, dostupných, presných a úplných údajov.

Advokátska kancelária WISE3 podporuje digitálnu transformáciu a využívanie dát vníma ako nevyhnutný krok pri dosahovaní týchto cieľov. Z týchto dôvodov sme sa v spolupráci s občianskym združením Alvaria zapojili do pripomienkovania návrhu zákona o údajoch. Alvaria presadzuje využívanie otvorených údajov v slovenských mestách a obciach.

Navrhujeme napríklad doplniť ustanovenie, ktoré vytvorí právny základ pre spracovanie aj osobných údajov ako otvorených údajov. V súčasnosti sú známe využitia niektorých zverejnených údajov, napr. Obchodný register, Kataster nehnuteľností, Register partnerov verejného sektora, Register účtovných závierok, Elektronické úradné tabule v obciach a mestách a podobne. Rovnako sú známe využitia týchto zverejnených údajov ďalšími prevádzkovateľmi. Táto prax je zdrojom neistoty a významnou prekážkou pre využitie týchto údajov. Rešpektujúc ochranu osobných údajov, ako veľmi potrebné sa javí stanoviť dovolené spôsoby ich použitia a stanoviť teda dovolený účel ich spracovania. Vo vzťahu ku GDPR v plnej miere a najširšom rozsahu zaviesť odporúčané riešenia. WP29 vo svojom Stanovisku k opätovnému použitiu vyzýva k vytvoreniu dobrej praxe a prijímaniu osobitnej zákonnej úpravy. Takáto zákonná úprava jasne stanoví:

a) aké údaje sú zverejnené,

b) na aký účel,

c) ak je to vhodné, v akom rozsahu a podľa akých podmienok je opakované použitie prípustné.

V tejto súvislosti sa javí ako veľmi potrebné zjednotiť režim použitia informácií vytvorených verejným sektorom a presunúť agendu opakovaného použitia zo zákona č. 211/200 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov do zákona o údajoch.

Upozorňujeme na pojem “verejný záujem v oblasti údajov a významný verejný záujem v oblasti údajov”, ktorý je použitý štyrikrát v zákone a nezakladá osobité práva pre analytické jednotky. Naopak pôsobí ako obmedzenie pri spracovaní osobných údajov. Navrhovaný mechanizmus vypracovania pokynu štatutárneho orgánu a následného vykonania posúdenia vplyvy na ochranu osobných údajov vytvára významnú prekážku pre budovanie kultúry opakovaného použitia informácií verejného sektora. Návrh zákona je pomerne detailný v rôznych technických otázkach, no na druhej strane neodstraňuje už existujúce prekážky pre využitie potenciálu dátovej ekonomiky a otvorených dát. Navrhujeme upustiť od konceptu preukazovania verejného záujmu a napokon definovať právne základy pre dovolené spracúvanie aj osobných údajov.

Celý legislatívny proces budeme naďalej sledovať.

JUDr. Pavel Nechala, PhD. | partner WISE3

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *